Přeskočit na hlavní obsah

Accordion

Komponenta akordeonu ovládající svislé posuvníky.

Možnosti

  • active | number: index posuvníku, který se má otevřít na začátku.. Default: none.
  • canCloseAll | boolean: zda lze sbalit všechna záhlaví. Default: false.
  • headers | array<(string|node)>: pole názvů záhlaví. Default: none.
  • headerStyle | object: lze také přiřadit styl proužkům záhlaví.. Default: none.
  • headerClassName | string: toto přepíše zadaný název třídy záhlaví. Default: none.
  • onChange | function: zpětné volání vyvolané s indexem nového aktivního vertikálního posuvníku. Default: onChange() {}.
  • className | string: název třídy pro vnější div. Default: ''.
  • style | object: Řádkové styly CSS pro vnější div. Default: none.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined