Přeskočit na hlavní obsah

Decision Tree

Regresní a klasifikační stromy.

Možnosti

  • data | object (required): objekt pole hodnot. Default: none.
  • y | (string|Factor) (required): výsledná proměnná. Default: none.
  • x | (array<(string|Factor)>|string|Factor) (required): jedna nebo více prediktivních proměnných. Default: none.
  • type | string (required): Klasifikace pro kategoriální nebo Regrese pro kvantitativní výsledky. Default: none.
  • quantitative | array<string> (required): pole proměnných v data, které jsou kvantitativní.. Default: none.
  • impurityMeasure | string: míra nečistoty (gini nebo entropie). Default: 'gini'.
  • scoreThreshold | number: bodová hranice pro rozdělení. Default: 0.0075.
  • maxTreeDepth | number: maximální hloubka stromu. Default: 5.
  • minItemsCount | number: minimální počet pozorování v listových uzlech. Default: 50.
  • onPredict | function: zpětné volání vyvolané pomocí objektu modelu při kliknutí na tlačítko predict. Default: none.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined