Премини към основното съдържание

Confidence Interval Coverage Sample

Компонент за обучение, илюстриращ Централната гранична теорема (ЦГТ) при вземане на извадка от предоставен набор от данни.

Опции#

  • data | object (required): обект за данни, чиито ключове съответстват на имената на променливите, а стойностите съдържат стойностите на съответните променливи.. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): масив от числа или единично число, обозначаващо размерите на извадките, които могат да бъдат направени. Default: 25.
  • variables | array (required): имена на променливи, от които могат да се правят извадки. Default: none.

Примери#

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined