Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Confidence Interval Coverage Sample

Μια συνιστώσα μάθησης που απεικονίζει το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (CLT) κατά τη δειγματοληψία από ένα σύνολο δεδομένων που παρέχεται.

Επιλογές#

  • data | object (required): αντικείμενο δεδομένων με κλειδιά που αντιστοιχούν σε ονόματα μεταβλητών και τιμές που περιέχουν τις τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): πίνακας αριθμών ή μεμονωμένοι αριθμοί που δηλώνουν τα μεγέθη του δείγματος που μπορούν να αντληθούν. Default: 25.
  • variables | array (required): ονόματα μεταβλητών που μπορούν να ληφθούν από δείγμα. Default: none.

Παραδείγματα#

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined