Przejdź do głównej treści

Confidence Interval Coverage Sample

Komponent edukacyjny ilustrujący centralne twierdzenie graniczne (CLT) podczas pobierania próbek z dostarczonego zestawu danych.

Opcje#

  • data | object (required): obiekt danych z kluczami odpowiada nazwom zmiennych i wartościom posiadającym wartości odpowiednich zmiennych. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): układ liczb lub pojedynczych liczb oznaczających wielkości próbek, które można pobrać. Default: 25.
  • variables | array (required): nazwy zmiennych, z których można pobierać próbki. Default: none.

Przykłady#

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined