Prejsť na hlavný obsah

Confidence Interval Coverage Sample

Učebná zložka ilustrujúca centrálnu limitnú vetu (CLT) pri vzorkovaní z dodaného súboru údajov.

Možnosti#

  • data | object (required): dátový objekt, ktorého kľúče zodpovedajú menám premenných a hodnoty obsahujú hodnoty príslušných premenných. Default: none.
  • samples | (array<number>|number): pole čísel alebo jedno číslo označujúce veľkosti vzoriek, ktoré je možné vybrať. Default: 25.
  • variables | array (required): názvy premenných, z ktorých možno vyberať vzorky. Default: none.

Príklady#

Editor naživo
Výsledok
ReferenceError: Provider is not defined