Skip to main content

Box Plot

Kastdiagramm.

Valikud

  • data | object (required): väärtuste massiivi objekt. Default: none.
  • variable | (array|string) (required): kuvatav(ad) muutuja(d). Default: none.
  • group | (array|string|Factor): üks või kaks rühmitavat muutujat. Default: [].
  • orientation | string: "vertikaalne" või "horisontaalne" orientatsioon. Default: 'vertical'.
  • overlayPoints | boolean: kontrollib, kas punktid kaetakse üle. Default: false.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined