Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Box Plot

Ένα διάγραμμα κουτιού.

Επιλογές

  • data | object (required): αντικείμενο των πινάκων τιμών. Default: none.
  • variable | (array|string) (required): μεταβλητή(ες) για εμφάνιση. Default: none.
  • group | (array|string|Factor): μία ή δύο μεταβλητές ομαδοποίησης. Default: [].
  • orientation | string: "Κάθετος" ή "Οριζόντιος" προσανατολισμός. Default: 'vertical'.
  • overlayPoints | boolean: ελέγχει αν θα επικαλύπτονται σημεία. Default: false.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined