Skip to main content

Map

Geograafiline kaart, millele saab esitada kas asukoha nimed või pikkus- ja laiuskraadide väärtused.

Valikud

  • data | object (required): iga muutuja väärtuste massiivi objekt. Default: none.
  • scope | string: kuvatava kaardi ulatus. Default: 'world'.
  • locations | string: asukoha nimesid sisaldava muutuja nimi data-süsteemis. Default: none.
  • locationmode | string: kas "ISO-3", "USA riigid" või "riikide nimed", mis tähistavad, kuidas väärtused "asukohas" on kodeeritud.. Default: 'country names'.
  • longitude | string: pikkuskraadide väärtusi sisaldava muutuja "data" nimi. Default: none.
  • latitude | string: muutuja "data" nimi, mis sisaldab laiuskraadide väärtusi.. Default: none.
  • showLand | boolean: kas näidata kaardil geograafilisi tunnuseid. Default: false.
  • aggregation | string: string, mis näitab, kuidas iga asukoha väärtusi summeerida (kas sum, avg, min, max, mode, median, count, first või last).. Default: 'sum'.

Näited