Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Map

Ένας γεωγραφικός χάρτης, στον οποίο μπορούν να παρέχονται είτε ονόματα τοποθεσιών είτε τιμές γεωγραφικού μήκους/πλάτους.

Επιλογές

  • data | object (required): αντικείμενο από πίνακες τιμών για κάθε μεταβλητή. Default: none.
  • scope | string: πεδίο εφαρμογής του χάρτη που θα εμφανιστεί. Default: 'world'.
  • locations | string: όνομα της μεταβλητής στο data που περιέχει τα ονόματα τοποθεσίας. Default: none.
  • locationmode | string: είτε ISO-3, USA-states, είτε country names που δηλώνουν τον τρόπο κωδικοποίησης των τιμών στο locations.. Default: 'country names'.
  • longitude | string: Όνομα της μεταβλητής στα "δεδομένα" που περιέχει τις τιμές του γεωγραφικού μήκους. Default: none.
  • latitude | string: Όνομα της μεταβλητής στα "δεδομένα" που περιέχει τις τιμές του γεωγραφικού πλάτους. Default: none.
  • showLand | boolean: αν θα εμφανίζονται γεωγραφικά χαρακτηριστικά στο χάρτη. Default: false.
  • aggregation | string: συμβολοσειρά που υποδεικνύει τον τρόπο συγκέντρωσης των τιμών για κάθε τοποθεσία (είτε sum, avg, min, max, mode, median, count, first, ή last). Default: 'sum'.

Παραδείγματα