Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Plotly

Plotly οπτικοποίηση.

Επιλογές

 • data | array (required): πίνακας δεδομένων. Default: none.
 • draggable | boolean: ελέγχει αν το γράφημα θα πρέπει να μπορεί να μετακινηθεί. Default: false.
 • editable | boolean: ελέγχει αν οι ετικέτες του δημιουργημένου διαγράμματος είναι επεξεργάσιμες. Default: false.
 • id | string: αναγνωριστικό στοιχείου. Default: none.
 • layout | object: Αντικείμενο διάταξης Plotly. Default: {}.
 • config | object: Επιλογές διαμόρφωσης του Plotly (βλ.: https://plotly.com/javascript/configuration-options/). Default: {}.
 • legendButtons | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζονται κουμπιά για την αλλαγή της λεζάντας. Default: true.
 • meta | object: μετα-πληροφορίες για το οικόπεδο. Default: none.
 • revision | number: όταν παρέχεται, προκαλεί την ενημέρωση της γραφικής παράστασης όταν αυξάνεται η τιμή της αναθεώρησης. Default: none.
 • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.
 • onAfterPlot | function: συνάρτηση επανάκλησης που καλείται κάθε φορά που σχεδιάζεται ένα γράφημα. Default: onAfterPlot() {}.
 • onClick | function: συνάρτηση επανάκλησης που καλείται όταν γίνεται κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο. Default: onClick() {}.
 • onInitialized | function: callback που καλείται μόλις αρχικοποιηθεί το plot- καλείται με το figure (αντικείμενο με τρία κλειδιά που αντιστοιχούν στα props εισόδου: data, layout και frames) και τον κόμβο DOM graphDiv.. Default: onInitialized() {}.
 • onLegendClick | function: συνάρτηση επανάκλησης που καλείται όταν γίνεται κλικ στο στοιχείο legend. Default: onLegendClick() {}.
 • onLegendDoubleClick | function: συνάρτηση επανάκλησης που καλείται όταν γίνεται διπλό κλικ στο στοιχείο legend. Default: onLegendDoubleClick() {}.
 • onRelayout | function: συνάρτηση επανάκλησης που καλείται όταν ενεργοποιείται το relayout. Default: onRelayout() {}.
 • onSelected | function: συνάρτηση επανάκλησης που καλείται όταν επιλέγονται στοιχεία. Default: onSelected() {}.
 • onShare | function: συνάρτηση επανάκλησης που καλείται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Share". Default: none.
 • removeButtons | boolean: ελέγχει αν θα αφαιρεθούν όλα τα κουμπιά (εκτός από το κουμπί πλήρους οθόνης αν είναι ενεργοποιημένο). Default: false.
 • toggleFullscreen | boolean: ελέγχει αν θα επιτρέπεται η εμφάνιση της γραφικής παράστασης σε πλήρη οθόνη. Default: true.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined