Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Sunburst Plot

Ένα σχεδιάγραμμα με βάση το d3 για την απεικόνιση διαδρομών.

Επιλογές

  • categories | array (required): πίνακας ονομάτων κατηγοριών. Default: none.
  • data | object (required): αντικείμενο δεδομένων. Default: none.
  • width | number: πλάτος του διαγράμματος (σε px). Default: 750.
  • height | number: ύψος του διαγράμματος (σε px). Default: 600.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.
  • breadcrumbs | {w,h,s,t}: αντικείμενο με διαστάσεις: για το πλάτος, h για το ύψος, s για την απόσταση, t για το πλάτος της άκρης/ουράς.. Default: { 'w': 250, 'h': 50, 's': 5, 't': 15 }.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined