Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

R Help

Κάντε τις λέξεις να εμφανίζουν την τεκμηρίωση R σε ένα modal παράθυρο όταν τις κάνετε κλικ.

Επιλογές

  • func | string: όνομα της συνάρτησης R για την οποία θα ανοίξει η τεκμηρίωση. Εάν δεν παρέχεται, το περιεχόμενο της ετικέτας RHelp θεωρείται ότι είναι ίσο με το όνομα της συνάρτησης. Default: ''.
  • library | string: όνομα του πακέτου R στο οποίο βρίσκεται η συνάρτηση. Default: 'base'.
  • visible | boolean: ελέγχει αν το παράθυρο βοήθειας θα πρέπει να ανοίγει κατά την εκκίνηση. Default: false.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined