Przejdź do głównej treści

Panel

Komponent karty.

Opcje

 • className | string: Nazwa klasy CSS. Default: ''.
 • header | (string|node): nagłówek panelu. Default: none.
 • headerTag | string: znacznik używany dla nagłówka panelu. Default: 'h3'.
 • footer | (string|node): stopka panelu. Default: none.
 • minimizable | boolean: czy panel może być zminimalizowany. Default: false.
 • defaultMinimized | boolean: kontroluje czy panel powinien być domyślnie zminimalizowany (dotyczy tylko gdy minimizable jest ustawione na true). Default: false.
 • fullscreen | boolean: czy panel może być wykonany w trybie pełnoekranowym (tylko dla instruktorów). Default: false.
 • hideTooltip | string: etykieta narzędzi wyświetlana nad przyciskiem ukrywania. Default: none.
 • trapFocus | boolean: czy uwięzić fokus użytkownika w panelu. Default: false.
 • bodyStyle | object: CSS style inline dla ciała. Default: {}.
 • footerStyle | object: Style inline CSS dla stopki. Default: {}.
 • bodyClassName | string: Nazwa klasy CSS dla ciała. Default: ''.
 • footerClassName | string: Nazwa klasy CSS dla stopki. Default: ''.
 • style | object: Style inline CSS dla kontenerów. Default: {}.
 • onHide | function: wywołanie zwrotne po kliknięciu przycisku zamknięcia. Default: none.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined