Przejdź do głównej treści

Decision Tree

Drzewa regresji i klasyfikacji.

Opcje

  • data | object (required): przedmiot tablice wartości. Default: none.
  • y | (string|Factor) (required): zmienna wynikowa. Default: none.
  • x | (array<(string|Factor)>|string|Factor) (required): jedna lub więcej zmiennych predykcyjnych. Default: none.
  • type | string (required): Klasyfikacja dla wyników ilościowych lub Regresja dla wyników kategorycznych. Default: none.
  • quantitative | array<string> (required): szereg zmiennych w danych, które są ilościowe. Default: none.
  • impurityMeasure | string: miara zanieczyszczenia (gini lub entropia). Default: 'gini'.
  • scoreThreshold | number: próg punktowy dla podziału. Default: 0.0075.
  • maxTreeDepth | number: maksymalna głębokość drzewa. Default: 5.
  • minItemsCount | number: minimum # obserwacji w węzłach liściowych. Default: 50.
  • onPredict | function: wywołanie zwrotne z obiektem modelu po kliknięciu na przycisk przewidywania. Default: none.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined