Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Polaroid

Ένα στοιχείο που εμφανίζει μια εικόνα σε στυλ polaroid.

Επιλογές

  • image | string: τη διεύθυνση URL της εικόνας που θα εμφανιστεί στο πλαίσιο polaroid. Default: none.
  • draggable | boolean: ελέγχει αν μπορεί κανείς να σύρει το polaroid γύρω από την οθόνη. Default: false.
  • showPin | boolean: ελέγχει αν θα εμφανιστεί μια καρφίτσα. Default: false.
  • stain | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζεται ένας λεκές από καφέ. Default: false.
  • width | number: πλάτος polaroid (σε px). Default: 350.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.
  • onClick | function: χειριστής συμβάντος που καλείται όταν γίνεται κλικ στην εικόνα (λαμβάνει το id της Polaroid ως παράμετρο). Default: none.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined