Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Networks

Δημιουργία δικτύων από ένα μοντέλο Erdős-Rényi.

Επιλογές

  • maxNumNodes | number: μέγιστος αριθμός κόμβων που μπορούν να επιλεγούν για το δίκτυο. Default: 30.
  • showEdgeChart | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζεται ένα διάγραμμα που θα εμφανίζει τον αριθμό των ακμών σε κάθε παραγόμενο δίκτυο (μηδενίζεται όταν αλλάζει ο αριθμός των κόμβων). Default: false.
  • showTransitivities | boolean: αν θα καταμετρηθούν οι μεταβατικότητες / οι συνολικοί συντελεστές ομαδοποίησης για τα παραγόμενα δίκτυα. Default: false.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined