Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Hypothesis Testing for Means

Μια συνιστώσα εκμάθησης σχετικά με τους ελέγχους υποθέσεων για τον μέσο όρο ενός πληθυσμού.

Επιλογές

  • types | array<string>: τον τύπο (ή τους τύπους) του τεστ (Ένα δείγμα, Δύο δείγματα) που πρέπει να εκθέσει το widget. Default: [ 'One-Sample', 'Two-Sample' ].
  • tests | array<string>: τη δοκιμή(-ες) που εκτίθεται(-ονται) από το widget. Default: [ 'Z-Test', 'T-Test' ].
  • nullHypothesisAsValue | boolean: εμφανίζει πάντα τη μηδενική υπόθεση ως μία μόνο τιμή. Default: false.
  • feedback | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζονται κουμπιά ανάδρασης. Default: false.
  • pValue | string: προσαρμοσμένη ετικέτα για την τιμή p-value (θα πρέπει να είναι μια συμβολοσειρά εξίσωσης LaTeX). Default: none.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined