Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

blockquote

Στοιχείο που εμφανίζει μια εκτεταμένη αναφορά.

Επιλογές

  • cite | string: πηγή για το απόσπασμα. Default: none.
  • className | string: όνομα κλάσης. Default: ''.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined