Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

pre

Στοιχείο που εμφανίζει προσχηματισμένο κείμενο.

Επιλογές

  • className | string: όνομα κλάσης. Default: ''.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined