Премини към основното съдържание

h6

Ниво 3 Заглавие на раздела.

Опции

  • className | string: име на класа. Default: ''.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined