Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Select Question

Ένα στοιχείο επιλογής ερωτήσεων.

Επιλογές

 • question | (string|node): ερώτηση για την οποία ο μαθητής πρέπει να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες επιλογές απάντησης. Default: ''.
 • options | array (required): διαθέσιμες επιλογές απαντήσεων από τις οποίες ο μαθητής μπορεί να επιλέξει. Default: none.
 • solution | number: δείκτης του στοιχείου της λύσης στο options. Default: none.
 • preselected | number: δείκτης προεπιλεγμένης επιλογής απάντησης. Default: 0.
 • inline | boolean: ελέγχει αν το συστατικό απεικονίζεται inline ή όχι. Default: false.
 • hintPlacement | string: τοποθέτηση των υποδείξεων (είτε top, left, right ή bottom). Default: 'top'.
 • hints | array<(string|node)>: υποδείξεις που παρέχουν καθοδήγηση για τον τρόπο απάντησης στην ερώτηση. Default: [].
 • feedback | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζονται κουμπιά ανάδρασης. Default: true.
 • chat | boolean: ελέγχει αν το στοιχείο θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη συνομιλία. Default: false.
 • provideFeedback | boolean: υποδεικνύει αν θα πρέπει να εμφανίζεται ανατροφοδότηση που θα περιλαμβάνει τη σωστή απάντηση μετά την υποβολή των απαντήσεων από τους μαθητές. Default: true.
 • failureMsg | string: μήνυμα που θα εμφανίζεται όταν ο μαθητής επιλέγει λάθος απάντηση. Default: 'Not quite, try again!'.
 • successMsg | string: μήνυμα που θα εμφανίζεται όταν ο μαθητής επιλέγει τη σωστή απάντηση. Default: 'That's the correct answer!'.
 • points | number: μέγιστος αριθμός μορίων που χορηγούνται κατά τη βαθμολόγηση. Default: 10.
 • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.
 • onChange | function: callback που ενεργοποιείται μετά την ενέργεια submit. Default: onChange() {}.
 • onSubmit | function: έχει ως πρώτη παράμετρο ένα boolean που δείχνει αν η απάντηση απαντήθηκε σωστά (αν ισχύει, αλλιώς null) και την απάντηση που δόθηκε ως δεύτερη παράμετρο.. Default: onSubmit() {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined