Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Number Question

Ένα στοιχείο ερώτησης αριθμού.

Επιλογές

 • question | (string|node): ερώτηση αριθμού. Default: ''.
 • hintPlacement | string: τοποθέτηση των υποδείξεων (είτε top, left, right ή bottom). Default: 'top'.
 • hints | array<(string|node)>: υποδείξεις που παρέχουν καθοδήγηση για τον τρόπο απάντησης στην ερώτηση. Default: [].
 • feedback | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζονται κουμπιά ανάδρασης. Default: true.
 • solution | (number|array<number>): μια αριθμητική απάντηση στο πρόβλημα (ή πολλαπλές σωστές απαντήσεις εάν παρέχεται ένας πίνακας). Default: none.
 • digits | number: αριθμός των ψηφίων για τα οποία η απάντηση που δίνει ο μαθητής πρέπει να ταιριάζει με τη λύση για να θεωρηθεί σωστή. Ορίστε το 0 για να ταιριάζει ως ακέραιος αριθμός. Αν τεθεί σε μηδέν, θα αναζητηθεί ακριβής αντιστοιχία.. Default: 3.
 • max | number: μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή εισόδου. Default: null.
 • min | number: ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή εισόδου. Default: null.
 • defaultValue | number: προεπιλεγμένη τιμή της εισόδου αριθμού. Default: none.
 • provideFeedback | boolean: υποδεικνύει αν θα πρέπει να εμφανίζεται ανατροφοδότηση που θα περιλαμβάνει τη σωστή απάντηση μετά την υποβολή των απαντήσεων από τους μαθητές. Default: true.
 • submitAfterFeedback | boolean: ελέγχει αν κάποιος θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση ακόμη και μετά την αποκάλυψη της λύσης. Default: false.
 • nTries | number: μετά από πόσες προσπάθειες θα πρέπει να παρέχεται ανατροφοδότηση (εάν η επιλογή "provideFeedback" είναι "true"). Default: 1.
 • disableSubmitNotification | boolean: ελέγχει αν θα απενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις υποβολής. Default: false.
 • chat | boolean: ελέγχει αν το στοιχείο θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη συνομιλία. Default: false.
 • until | Date: χρόνος μέχρι να επιτραπεί στους μαθητές να υποβάλουν απαντήσεις. Default: none.
 • points | number: μέγιστος αριθμός μορίων που χορηγούνται κατά τη βαθμολόγηση. Default: 10.
 • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.
 • onChange | function: επανάκληση που ενεργοποιείται μετά την αλλαγή της τιμής του πεδίου αριθμού- λαμβάνει την τρέχουσα τιμή ως μοναδικό όρισμα. Default: onChange() {}.
 • onSubmit | function: έχει ως πρώτη παράμετρο ένα boolean που δείχνει αν η απάντηση απαντήθηκε σωστά (αν ισχύει, αλλιώς null) και την απάντηση που δόθηκε ως δεύτερη παράμετρο.. Default: onSubmit() {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined