Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Select Question Matrix

Μια ερώτηση με απάντηση που αποτελείται από πολλαπλά πλαίσια επιλογής.

Επιλογές

 • question | (string|node): ερώτηση που θα εμφανίζεται στην κορυφή του πίνακα επιλογής ερωτήσεων. Default: ''.
 • rows | array: ετικέτες γραμμής. Default: [].
 • cols | array: ετικέτες στήλης. Default: [].
 • options | object: αντικείμενο με ζεύγη κλειδιών-τιμών με κλειδιά που έχουν τη μορφή row:col, π.χ. 0:0, 0:1, 1:0 κ.λπ., και οι αντίστοιχες τιμές τους είναι πίνακες με τις πιθανές επιλογές απαντήσεων για τις επιμέρους ερωτήσεις select.. Default: {}.
 • solution | object: αντικείμενο λύσης με ζεύγη κλειδιών-τιμών με κλειδιά που έχουν τη μορφή row:col, π.χ. 0:0, 0:1, 1:0 κ.λπ., και οι αντίστοιχες τιμές τους είναι ο δείκτης του σωστού στοιχείου απάντησης από τον αντίστοιχο πίνακα options.. Default: {}.
 • hints | array<(string|node)>: υποδείξεις που παρέχουν καθοδήγηση για τον τρόπο απάντησης στην ερώτηση. Default: [].
 • hintPlacement | string: τοποθέτηση των υποδείξεων (είτε top, left, right ή bottom). Default: 'bottom'.
 • feedback | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζονται κουμπιά ανάδρασης. Default: true.
 • provideFeedback | string: αν θα παρέχει καθόλου ανατροφοδότηση, ατομική ανατροφοδότηση για την/τις υποβληθείσα/ες απάντηση/ες ή συνολική ανατροφοδότηση για όλες τις ερωτήσεις.. Default: 'individual'.
 • allowIncomplete | boolean: αν θα επιτρέπονται υποβολές χωρίς επιλογή σε κάθε πλαίσιο επιλογής. Default: false.
 • nTries | number: μετά από πόσες προσπάθειες δεν θα γίνονται δεκτές περαιτέρω απαντήσεις (αν το provideFeedback δεν είναι none). Default: 3.
 • failureMsg | string: κείμενο ειδοποίησης που εμφανίζεται κατά την υποβολή λανθασμένων απαντήσεων. Default: none.
 • successMsg | string: κείμενο ειδοποίησης που εμφανίζεται κατά την υποβολή σωστών απαντήσεων. Default: none.
 • cellLabels | object: ετικέτες για κελιά που ορίζονται από αντικείμενο με κλειδιά που έχουν τη μορφή row:col. Default: {}.
 • chat | boolean: ελέγχει αν το στοιχείο θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη συνομιλία. Default: false.
 • panelProps | object: πρόσθετες ιδιότητες που πρέπει να μεταβιβαστούν στο εξωτερικό στοιχείο
  . Default: {}.
 • className | string: όνομα κλάσης. Default: ''.
 • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.
 • onSubmit | function: συνάρτηση επανάκλησης που καλείται κατά την υποβολή με τις απαντήσεις ως πρώτη παράμετρο και ένα boolean που υποδεικνύει την ορθότητα ως δεύτερη παράμετρο. Default: onSubmit() {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined