Prejsť na hlavný obsah

Draggable List

Zoznam prvkov, ktoré sa dajú ťahať a ktoré môžu študenti preusporiadať.

Možnosti#

  • data | array (required): pole objektov s kľúčmi id a text. Default: none.
  • onChange | function: spätné volanie vyvolané s novo usporiadaným dátovým poľom pri každej zmene. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: spätné volanie vyvolané po pripojení komponentu. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: kontroluje, či sa majú dátové prvky pri počiatočnom zobrazení premiešať.. Default: false.
  • disabled | boolean: kontroluje, či je možné prvky ťahať alebo nie. Default: false.
  • className | string: názov triedy. Default: ''.
  • style | object: Riadkové štýly CSS. Default: {}.

Príklady#

Editor naživo
Výsledok
ReferenceError: Provider is not defined