Skip to main content

Text Editor

Tekstiredaktor märkmete või aruannete kirjutamiseks. Toetab märkmete eksportimist HTML- või PDF-failidena ning automaatset esitamist ISLE serverisse.

Valikud

  • allowSubmissions | boolean: kontrollib, kas õpilased võivad oma aruandeid serverisse esitada.. Default: true.
  • canLoadHTML | boolean: kontrollib, kas kuvatakse nuppu salvestatud HTML-faili laadimiseks redaktorisse. Default: true.
  • defaultValue | string: redaktori vaikimisi tekst. Default: '\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n'.
  • history | boolean: kontrollib, kas toimetaja peaks sisaldama ajaloovaadet. Default: true.
  • mode | string: kontrollib teksti redigeerimise režiimi (kas individuaalne isikliku dokumendi puhul, gruppi dokumendi puhul rühmade kaupa, koostöö ühe dokumendi puhul kõigi jaoks või koondise dokumendi puhul kohordi kaupa).. Default: 'individual'.
  • resetModal | {title,body,buttonLabel,notificationTitle,notification,tooltip}: objekt dokumendi lähtestamise modaali kohandamiseks (tavaliselt ei tohiks seda muuta). Default: none.
  • sendSubmissionEmails | boolean: kontrollib, kas saata PDF/HTML-väljundiga kinnituse e-kirju esitamisel.. Default: false.
  • voiceTimeout | number: aeg millisekundites pärast salvestatud häälsisendi tükikese sisestamist. Default: 5000.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined