Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Feedback Buttons

Κουμπιά για τη συλλογή ανατροφοδότησης των χρηστών.

Επιλογές

  • confusedMsg | string: μήνυμα που θα εμφανίζεται στο tooltip για το κουμπί confused. Default: none.
  • feedbackMsg | string: μήνυμα που θα εμφανίζεται στο tooltip για το κουμπί λεπτομερούς ανατροφοδότησης. Default: none.
  • understoodMsg | string: μήνυμα που θα εμφανίζεται στο tooltip για το κατανοητό κουμπί. Default: none.
  • customFeedback | boolean: ελέγχει αν το στοιχείο δέχεται προσαρμοσμένη ανατροφοδότηση. Default: true.
  • vertical | boolean: τα κουμπιά εμφανίζονται κάθετα αν έχει οριστεί σε true. Default: false.
  • className | string: όνομα κλάσης. Default: ''.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined