Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Draggable List

Μια λίστα με στοιχεία που μπορούν να μετακινηθούν και να αναδιαταχθούν από τους μαθητές.

Επιλογές#

  • data | array (required): πίνακας αντικειμένων με κλειδιά id και text. Default: none.
  • onChange | function: callback που καλείται με τον πρόσφατα διατεταγμένο πίνακα δεδομένων σε κάθε αλλαγή. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: συνάρτηση επανάκλησης που καλείται μετά την τοποθέτηση του εξαρτήματος. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: ελέγχει αν τα στοιχεία δεδομένων θα πρέπει να ανακατεύονται κατά την αρχική εμφάνιση. Default: false.
  • disabled | boolean: ελέγχει αν τα στοιχεία μπορούν να συρθούν ή όχι. Default: false.
  • className | string: όνομα κλάσης. Default: ''.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.

Παραδείγματα#

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined