Přeskočit na hlavní obsah

Draggable List

Seznam prvků, které lze přetahovat a které mohou studenti řadit.

Možnosti#

  • data | array (required): pole objektů s klíči id a text. Default: none.
  • onChange | function: zpětné volání vyvolané s nově uspořádaným datovým polem při každé změně. Default: onChange(){}.
  • onInit | function: funkce zpětného volání vyvolaná po připojení komponenty. Default: onInit(){}.
  • shuffle | boolean: řídí, zda mají být datové prvky při počátečním zobrazení promíchány.. Default: false.
  • disabled | boolean: řídí, zda lze prvky přetahovat, nebo ne. Default: false.
  • className | string: název třídy. Default: ''.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.

Příklady#

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined