Премини към основното съдържание

Map

Географска карта, за която могат да се предоставят имена на местоположение или стойности за географска дължина/ширина.

Опции

  • data | object (required): обект от масиви със стойности за всяка променлива. Default: none.
  • scope | string: обхват на картата, която трябва да се покаже. Default: 'world'.
  • locations | string: име на променливата в data, която съдържа имената на местоположението. Default: none.
  • locationmode | string: или ISO-3, USA-states, или country names, обозначаващи начина на кодиране на стойностите в locations.. Default: 'country names'.
  • longitude | string: име на променливата в data, която съдържа стойности за географската дължина. Default: none.
  • latitude | string: име на променливата в data, която съдържа стойностите на географската ширина. Default: none.
  • showLand | boolean: дали да показвате географски характеристики на картата. Default: false.
  • aggregation | string: низ, указващ начина на обобщаване на стойностите за всяко местоположение (или sum, avg, min, max, mode, median, count, first, или last). Default: 'sum'.

Примери